A DOMUS HUNGARICA SCIENTIARIUM ET ARTIUM

2006  TAVASZI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

(2006. július 1-től december 31-ig terjedő időtartamra)

 

Tartalom:

I.                    Általános tudnivalók

II.                  Pályázati kategóriák

III.                Senior pályázatokhoz csatolandó mellékletek

IV.                Junior pályázatokhoz csatolandó mellékletek

V.                  Projekt-jellegű kutatásokhoz kapcsolódó pályázatok

VI.                Beküldési határidő

      I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Oktatási Minisztérium (OM) által kinevezett Domus Hungarica Kuratórium magyarországi tudományos ösztöndíj-pályázatot ír ki külföldi magyar, illetve magyar tárgyú kutatásokat folytató külföldi nem magyar kutatók számára. A pályázattal az MTA, valamint az OM lehetővé kívánja tenni, hogy a magyar tudományosságot külföldön képviselő kutatók bekapcsolódhassanak a magyarországi tudományos életbe, az akadémiai és egyetemi intézetek kutatómunkájába.

Pályázatot nyújthatnak be évente egy alkalommal külföldi vagy kettős állampolgársággal, külföldi állandó lak- és munkahellyel rendelkező, magukat magyarnak vagy magyarnak is tartó kutatók, továbbá azok a külföldi nem magyar kutatók, akiknek magyar tárgyú kutatásaikhoz, ill. magyarországi partnereikkel történő együttműködéshez 1–3 hónapos, - kivételes esetben 2 hetes vagy 6 hónapos - magyarországi tartózkodásra van szükségük. 

Az ösztöndíjas idő letelte után egy hónapon belül rövid max. 3 oldalas - érdemi kutatási beszámolót kell az ösztöndíjasnak lemezen vagy e-postán eljuttatnia a Kuratórium titkárságára, valamint a magyarországi fogadó intézetbe. Ez utóbbi vezetője vagy az ösztöndíjassal kapcsolatot tartó munkatársa aláírásával igazolja és röviden véleményezi a kutatási beszámolót. Csak véleménnyel ellátott beszámolót fogadunk el. Az így igazolt beszámolót kérjük postán a Domus Iroda címére eljuttatni! A kutatási beszámolókat a kuratórium rendszeresen elbírálja és a bírálati eredményt a további pályázatoknál figyelembe veszi, valamint a bírálatot a pályázó számára megküldi.  

A Kuratórium lehetővé kívánja tenni, hogy a Domus ösztöndíj felhasználásáról szóló beszámolók széleskörű nyilvánosságot kaphassanak, ezért a leadott anyagokat az interneten a Domus honlapján közreadja. (www.domus.mtaki.hu) a megfelelő értékeléssel együtt.

Az MTA külső tagjainak ( nem tévesztendő össze a köztestületi tagsággal!) ösztöndíjpályázat benyújtásakor csak az 1. sz. alatt, a  konferencia-, illetve egyetemi előadás-pályázat esetén pedig csak a 7, illetve 8. sz. alatt megjelölt mellékleteket kell csatolniuk.

Pályázni csak időben beküldött és teljes pályázati anyaggal lehet, amit egy eredeti és egy másolati példányban kérünk benyújtani! A határidőn túl beérkező pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni, azokat visszaküldjük a pályázónak. Az anyaggal egyébként a következő pályázati ciklusra lehet pályázni, amennyiben azt a pályázó újra benyújtja.

Az ösztöndíjat megszakítás nélkül, folyamatosan kell felhasználni. Ajánlatos a  Domus Irodával a pályázatra vonatkozó pozitív döntés kézhezvétele után mielőbb egyeztetni a kutatás tervezett kezdési időpontját. Ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehet, a Kuratórium elnökének engedélyével.

A nyertes pályázók 2006-ban

ingyenes szállást, illetve vidéki kutatóhely esetén havonta maximum 50 ezer forint – kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítést

a senior ösztöndíjasok havi 90.000 forint ösztöndíjat

a junior ösztöndíjasok havi 70.000 forint ösztöndíjat kapnak.

Az ösztöndíjasok ezen felül semmilyen külön utazási, bérlet-, xerox- stb. költségtérítésben sem részesülnek.

 Az ösztöndíjas idő meghosszabbítására nincs lehetőség.

A kuratórium döntésével szemben semmilyen fellebbezésre nincs lehetőség. A Kuratórium a döntéseit nyílvánosan nem indokolja, de nincs akadálya, ,hogy a pályázó a  következő pályázati ciklusban új pályázatot nyújtson be.!

 A pályázati kiírás és az űrlapok beszerezhetőek a Domus Irodában 1146 Bp., Abonyi u.

 Telefon fax.: 36-1-343-1079. E-mail: vargae@mpk.ph.hu

                                                                  ***

A Domus konferencia pályázaton túl, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságnál (MTK)  is lehetőség van pályázati alapon a határon túli magyar tudományossággal kapcsolatos, a Bizottság célkitűzéseinek megfelelő kisebb rendezvényekre történő szerény pénzbeli támogatások elnyerésére. A pályázatokat közvetlenül a MTK elnökéhez kell eljuttatni. (berenyi@atomki.hu)

                                                                    ***

A Domus Vendégháznál lehetőség van kedvezményes áron (btt.2530,-Ft/nap/fő) szállást igényelni rövidebb budapesti tartózkodások idejére. A szálláskérelemmel a Domus Irodához kell fordulni. Kedvezményes térítésű szállásigénylésre azoknak van lehetőségük, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

      - Az MTA külső és határon túli köztestületi tagjai

      - Határon túli akkreditált magyar tudományos műhelyek munkatársai

      - Határon túli magyar tudományos egyesületek tagjai

A felsoroltakon kívül ösztöndíjasok ill. akadémiai külső tagok hozzátartozóik számára is kérhetnek elhelyezést, btto.1000,-Ft/nap/fő összegért. A szállást a „szállás megrendelő űrlapon” lehet igényelni.

II. PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:

·         1-3 (kivételesen 6) hónap időtartamú, folyamatos magyarországi kutatóhelyen végzendő tudományos kutatómunkára

·         az MTA intézetei által a pályázati kiírás mellékletében megtalálható kutatási témákra

·         rövid, legfeljebb 2 hetes magyarországi tanulmányútra

·         egyetemi, főiskolai meghívás alapján magyarországi felsőoktatási intézményekben tartandó előadás vagy előadás-sorozat tartásának támogatására

·         magyarországi tudományos konferencián való részvételre, dokumentálva a rendezvényen való aktív részvétel szándékát és a rendezvény fontosságát a pályázó kutatási témája szempontjából.

·         projekt megvalósítására intézményi háttérrel,- ez esetben a projekt vezetője bizonyos hónapszámra kér ösztöndíjat, amelyet több személy a kutató munka igényének megfelelően használhat fel. Előnyt élveznek az egy vagy több intézettel megkötött együttműködési szerződéssel rendelkező pályázatok. Sikeres munka esetén a projekt keret a következő félév(ek)re meghosszabbítható.

 

III. SENIOR PÁLYÁZATOKHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

 

Senior pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik már megszerezték a Ph.D vagy az azzal ekvivalens fokozatot, valamint tagjai a MTA külső köztestületének. Ezzel kapcsolatban a MTA Határon túli Magyarok Titkárságán (Bp. V.ker. Nádor u.7.) lehet érdeklődni. Tel.: 36-1-411-6196, E-posta : tar mta.office.hu címen.

A fentiekből következik, hogy 35 éven felül csak tudományos fokozattal és MTA külső köztestületi tagsággal lehet pályázni, a pályázathoz mellékelni kell a tudományos fokozatról, valamint a köztestületi tagságról szóló dokumentum másolatát!

Magyarországi munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem a senior és junior kategóriában egyaránt kizáró tényező!

 

A kitöltött pályázati űrlaphoz mellékletként csatolni kell az alábbi dokumentumok egy eredeti és egy másolati példányát. A kitöltött pályázati űrlapot is két példányban kell beküldeni.

1. Részletes kutatási tervet, illetve a tanulmányút, előadássorozat esetében részletes tervezetet a feladatok, témakörök konkrét megjelölésével (legfeljebb 2 normál gépelt oldal).

2. Rövid, maximum 2 normál gépelt oldalas szakmai önéletrajzot (a tudományos pálya legfontosabb adatait felsorolásszerűen tartalmazó CV-t).

3.  A legfontosabb tudományos publikációk jegyzékét (legfeljebb 10). Nem kötelező de beküldhető továbbá az elmúlt három évben megjelent, a Pályázó által legfontosabbnak tartott publikáció egy példánya, amelyet a Domus Hungarica kézikönyvtárában helyezünk el.

4. A tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát. (Ettől függ, hogy a senior ösztöndíjat megkaphatja-e!)

5. A MTA külső köztestületi tagságát igazoló dokumentum másolatát.

6. A pályázó országából egy ajánlást az adott terület tudományos fokozattal rendelkező elismert kutatójától (az ajánlás tartalmi szempontjait ld. a 2. sz. mellékletben). Amennyiben az ajánlás nem a megadott szempontok szerint készül el, azt a Kuratórium nem fogja figyelembe venni!

7. Befogadó nyilatkozatot a pályázatban megjelölt magyarországi kutatóhely vezetőjétől (a fogadó intézmény nem részesül külön juttatásban). Ezen nyilatkozat a pályázat egyik legfontosabb elemét jelenti! Elengedhetetlen, hogy a nyilatkozatban a pályázat keretében végezni kívánt témára, annak elvégezhetőségére az adott intézményben konkrét utalás történjen. Vidéki kutató helyre pályázók esetében a befogadó nyilatkozatban szerepelnie kell a fogadó intézmény ígéretének, hogy segítenek a pályázó szállásának biztosításában. A vidéki szállás költségeit havi 50.000 forintig kizárólag számla ellenében a Domus Hungarica téríti (szállásprobléma esetén a Domus Iroda segítségét lehet kérni).  A befogadó nyilatkozat tartalmi szempontjait ld. a 3. sz. mellékletben. Amennyiben a befogadó nyilatkozat nem a megadott szempontok szerint készül el, azt a Kuratórium nem fogja figyelembe venni! Abban az esetben, ha a pályázó a Magyar Országos Levéltárban, vagy az Országos Széchenyi Könyvtárban kíván dolgozni, akkor is kell a témájának megfelelő intézetben konzultánst választani, akinek írásban nyilatkoznia kell ennek a szerepnek az elvállalásáról.

8. Azon pályázók esetében, akik már voltak Domus ösztöndíjasok, a pályázathoz csatolni kell az előző ösztöndíj felhasználásáról szóló beszámolót. Ezt attól függetlenül meg kell tenni, hogy az ösztöndíj felhasználásáról készített beszámolót korábban az Irodának már elküldte!

9. Konferencián való részvétel támogatásához a fentebb már említett dokumentáción kívül a konferenciára szóló meghívót, a tervezett vagy elfogadott előadás szövegét vagy legalább annak vázlatát. A magyarországi konferencia-részvételi támogatás maximális összege 80.000 ezer forint. Ez a konferencia-támogatás felhasználható útiköltségre, a részvételi díj egészének vagy egy részének fedezésére, illetve napidíjra a konferencia időtartama alatt (3000 Ft/nap összeghatárig), továbbá a szállásköltség egészének vagy egy részének térítésére. A kért támogatás felhasználását a pályázatban részletezni kell.

10. Előadássorozattal történő pályázás esetén a felsőoktatási vagy kutatási intézmény felkérő levelét, illetve fogadónyilatkozatát.

11. 2 db saját címére megcímzett (bélyeg nélkül!) válaszborítékot.

 

IV. JUNIOR PÁLYÁZATOKHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

Junior ösztöndíjra pályázhatnak a doktori fokozattal még nem rendelkező, 35 éven aluli kutatók közül azok, akik dokumentálható tudományos munkássággal rendelkeznek, és a származási ország valamely kutatóintézményében (egyetemi, főiskolai tanszéken, múzeumban, levéltárban, tudományos munkahelyen) dolgoznak, otthoni munkaviszonyukat a munkáltató által kiállított igazolással bizonyítják. A Kuratóriumnak nem áll módjában támogatni azokat a fiatal kutatókat, akik magyarországi Ph.D ösztöndíjasok, vagy akiknek Magyarországon lejárt a Ph.D ösztöndíjuk és munkájukat itt kívánják folytatni. Magyarországi munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem a senior és junior kategóriában egyaránt kizáró tényező! 35 éven felül már csak senior ösztöndíjra lehet pályázni, ez esetben megkövetelt a tudományos fokozat!

A kitöltött pályázati űrlaphoz mellékletként csatolni kell az alábbi dokumentumok egy eredeti és egy másolati példányát. A kitöltött pályázati űrlapot is két példányban kell beküldeni.

1. Részletes kutatási tervet, illetve a tanulmányút, előadássorozat esetében részletes tervezetet a feladatok, témakörök konkrét megjelölésével (legfeljebb 2 normál gépelt oldal).

2. Rövid, maximum 2 normál gépelt oldalas szakmai önéletrajzot (a tudományos pálya legfontosabb adatait felsorolásszerűen tartalmazó CV-t).

3. A legfontosabb tudományos publikációk (legfeljebb 10) jegyzékét. Nem kötelező de beküldhetőtovábbá az elmúlt három évben megjelent, a Pályázó által legfontosabbnak tartott publikáció egy példánya, amelyet a Domus Hungarica kézikönyvtárában helyezünk el.

4. A pályázó országából egy ajánlást az adott terület tudományos fokozattal rendelkező elismert kutatójától (az ajánlás tartalmi szempontjait ld. a 2. sz. mellékletben). Amennyiben az ajánlás nem a megadott szempontok szerint készül el, azt a Kuratórium nem fogja figyelembe venni!

5. Befogadó nyilatkozatot a pályázatban megjelölt magyarországi kutatóhely vezetőjétől (a fogadó intézmény nem részesül külön juttatásban). Ezen nyilatkozat a pályázat egyik legfontosabb elemét jelenti, ezért felétlenül a pályázati anyaggal együtt kell benyújtani, utólagos pótlására nincs lehetőség! Elengedhetetlen, hogy a nyilatkozatban a pályázat keretében végezni kívánt témára, annak elvégezhetőségére az adott intézményben konkrét utalás történjen. Vidéki kutató helyre pályázók esetében a befogadó nyilatkozatban szerepelnie kell a fogadó intézmény ígéretének, hogy segítenek a pályázó szállásának biztosításában. A vidéki szállás költségeit havi 50.000 forintig kizárólag számla ellenében a Domus Hungarica téríti (szállásprobléma esetén a Domus Iroda segítségét lehet kérni).  A befogadó nyilatkozat tartalmi szempontjait ld. a 3. sz. mellékletben. Amennyiben a befogadó nyilatkozat nem a megadott szempontok szerint készül el, azt a Kuratórium nem fogja figyelembe venni!      
Abban az esetben, ha a pályázó a Magyar Országos Levéltárban, vagy az Országos Széchenyi Könyvtárban kíván dolgozni, akkor is kell a témájának megfelelő intézetben konzultánst választani, akinek írásban nyilatkoznia kell ennek a szerepnek az elvállalásáról.

6. Azon pályázók esetében, akik már voltak Domus ösztöndíjasok, a pályázathoz csatolni kell az előző ösztöndíj felhasználásáról szóló beszámolót. Ezt attól függetlenül meg kell tenni, hogy az ösztöndíj felhasználásáról készített beszámolót korábban az Irodának már elküldte!

7. Konferencián való részvétel támogatásához a fentebb már említett dokumentáción kívül a konferenciára szóló meghívót, a tervezett vagy elfogadott előadás szövegét vagy legalább annak vázlatát. A magyarországi konferencia-részvételi támogatás maximális összege 80.000 ezer forint. Ez a konferencia-támogatás felhasználható útiköltségre, a részvételi díj egészének vagy egy részének fedezésére, illetve napidíjra a konferencia időtartama alatt (3000 Ft/nap összeghatárig), továbbá a szállásköltség egészének vagy egy részének térítésére. A kért támogatás felhasználását a pályázatban részletezni kell.

 

8. Az otthoni munkaviszonyt tanúsító és a magyarországi ösztöndíjas kutatáshoz hozzájáruló munkáltatói nyilatkozatot ill. az erről szóló fordítást, amit a pályázó maga elkészíthet.

9. 2 db saját címére megcímzett (bélyeg nélkül!) válaszborítékot.

 

V. PROJEKT-JELLEGŰ KUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PÁLYÁZATOK::

Folyamatban lévő - intézményi háttérrel rendelkező - projektekhez kérhető „rásegítő” támogatásként Domus ösztöndíj:

A kuratórium előnyben részesíti a projekt-jellegű, valamint az MTA intézetei által kiírt témákban benyújtott kutatási pályázatokat (ld. a pályázati kiírás 1. sz. mellékletét). Egy évben maximum 3 hónap - ill. kivételes esetben 6 - lehet az ösztöndíjas időtartam. Ez esetben a projekt vezetője akár az anyaországból, akár a határokon túlról igazolja a pályázó részvételét a szóban forgó projektben. Előnyt élveznek az egy vagy több intézettel megkötött együttműködési szerződéssel rendelkező pályázatok. Sikeres munka esetén a projekt keret a következő félév(ek)re meghosszabbítható.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

1) szakmai önéletrajz (CV) ,

2) publikációs jegyzék ,

3) a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata

A projektre vonatkozóan benyújtandó:

4) a projekt terv ismertetése

5) az adott ország és tudományterület elismert kutatójának ajánlása

6) a magyarországi befogadó ill. a projektben résztvevő intézmény(ek) vezetőjének(inek) nyilatkozata

7) 2 db megcímzett válaszboríték (bélyeg nélkül!

 

 

 

             V. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:

 

A Kuratórium 2006 márciusában hozza meg a döntését és a nyertes pályázók az ösztöndíjukat 2006. július 1-től december 31-ig vehetik igénybe a Domus Irodával történt előzetes egyeztetés után. Ellenkező esetben a nyertes pályázat elévül, és új pályázatot kell benyújtani.

 

  A pályázatokat a Domus Iroda címére kérjük eljuttatni:

DOMUS HUNGARICA

1146 Budapest, Abonyi u. 10.

           A mostani pályázati kiírásra benyújtandó pályázatok beérkezési határideje:

2006. február 15.

Kizárólag postán, ajánlott küldeményként feladott, vagy személyesen ( v. megbízott által) a Domus Irodába leadott pályázatokat fogadunk el! Postán feladott pályázatoknál a fenti határidő beérkezést jelent!

      Pályázni csak időben beérkező és teljes pályázati anyaggal lehet. A határidőn túl vagy hiányosan beérkező pályázatok nem kerülnek kuratóriumi elbírálásra.   A Domus  a beérkezett pályázatokat regisztrálja, és a pályázóknak visszaigazolást küld!

A pályázattal kapcsolatosan a következő budapesti számokon lehet érdeklődni:

Telefon: (0036-1) 343-1079, (0036-1) 321-0579

E-posta: vargae@mpk.ph.hu

Budapest, 2006. október

Berényi Dénes
  a Kuratórium elnöke

Mellékletek

1.      Az MTA intézetei által kiírt pályázati témák

2.      Az ajánlás tartalmi szempontjai

3.      A befogadó nyilatkozat tartalmi szempontjai